Cork Wanderers

  • Red Shirts, Navy Skirts, Red Socks
  • White, Navy, White
Club Secretary:

Wendy O'Callaghan

Wendy O'Callaghan

086-1713009

wendyk29@gmail.com

Fixtures Secretary:

Michelle O'Brien

Michelle O'Brien

087-6637414

michelleobrien100@eircom.net