Cork Wanderers

  • Red Shirts, Navy Skirts, Red Socks
  • White, Navy, White
Club Secretary:

Emma Delany

Emma Delany

086-6082294

corkwanderershc@gmail.com

Women’s Fixtures Secretary (Div.3):

Aisling Deasy

Aisling Deasy

087-7832415

aislingdeasy@gmail.com

Women’s Fixtures Secretary (Div.4):

Niamh Lynch

Niamh Lynch

083-8016320

niamhblynch@gmail.com

Women’s Fixtures Secretary (Div.6):

Heather Neale

Heather Neale

087-9013908

hh.neale@gmail.com

Covid Officer:

Jeannie O'Donovan

Jeannie O'Donovan

085-1004562

jeannieod@eircom.net