Midleton

  • Navy Shirts, Navy Shorts, Navy Socks
  • Red, Navy, White
Club Secretary:

Reyes Hevia

Reyes Hevia

087-6224509

reyes.heviap@gmail.com

Men’s Fixtures Secretary:

John Jeffery

John Jeffery

086-3590680

johnjeffe@gmail.com

Women’s Fixtures Secretary (Div.3):

Elma Huggard

Elma Huggard

086-3848370

elmagroves@hotmail.com

Women’s Fixtures Secretary (Div.6):

Reyes Hevia

Reyes Hevia

087-6224509

reyes.heviap@gmail.com

Women's Fixtures Secretary (U.16):

Elma Huggard

Elma Huggard

086-3848370

elmagroves@hotmail.com

Children's Officer:

Elma Huggard

Elma Huggard

086-3848370

Designated Person:

Yvonne Cashman

Yvonne Cashman

086-2124401

yvonnecashman10@gmail.com