Midleton

  • Navy Shirts, Navy Shorts, Navy Socks
  • Red, Navy, White
Club Secretary:

Lorraine Olden

Lorraine Olden

087-9788128

midletonhockey@gmail.com

Men’s Fixtures Secretary:

John Jeffrey

John Jeffrey

086-3590680

johnjeffe@gmail.com

Children's Officer:

Lorraine Olden / Mary-Clare Sweetnam 

Lorraine Olden / Mary-Clare Sweetnam 

087-9788128 / 086-3793901

Designated Person:

Daphne Spillane / Jess Ottman 

Daphne Spillane / Jess Ottman 

086-3867286 / 086-2133333

Covid Officer:

Yvonne Cashman

Yvonne Cashman

086-2124401

yvonnecashman10@gmail.com

Women’s Fixtures Secretary:

Sarah O'Hare

Sarah O'Hare

085-1765308

sarah.ohare36@gmail.com